לכבוד: מר אריה גארלה - ראש המועצה, חברי מועצה

הנידון: דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018

הריני מתכבדת בזאת להגיש את הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018 .

  • הדוח מוגש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח-2008 )להלן "החוק"(. סעיף 15 לחוק קובע כי: "הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ- 1 במאי בכל שנה.
  • המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה דין וחשבון, כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית".
  • הרשות המקומית הינה רמת הממשל הקרובה ביותר לציבור ונועדה לשרתו, על כן ישנם נקודות חיכוך בין הרשות לתושב ועל הרשות לדאוג כי השירות יסופק בצורה יעילה, איכותית ושוויונית.
  • התלונות שמתקבלות מהוות מעין "משוב" על איכות השירות הניתן לתושבים ומאפשרות למועצה לשפר את תפקודה.
  • בהזדמנות זו אני רוצה לציין לחיוב את שיתוף הפעולה של עובדי המועצה והרצון שלהם לתקן ולטפל בתלונות שהתקבלו.

בברכה,
אורית רוזנברג, ממונה על תלונות הציבור

דין וחשבון ממונה תלונות הציבור לשנת 2018

הקדמה

בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח - 2008 נקבע, כי הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות דין וחשבון על פעולותיו, לא יאוחר מ 1 במאי בכל שנה.
עוד נקבע, כי המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיום שהוגש לה, כמו"כ הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
תלונה יכולה להיות על הרשות המקומית או על עובד או נושא משרה ברשות המקומית או בגוף רשותי מבוקר ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

  • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה
  • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או שאינו עולה בקנה אחד עם סדרי מנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

דוח זה מתייחס לתלונות שהופנו ע"י התושבים לממונה על תלונות הציבור, מתוקף מינויו בהתאם החוק.

הדוח אינו כולל פניות נוספות שהתקבלו אצל הממונה על תלונות הציבור אשר הועברו לטיפול הגורם הרלוונטי (פנייה להבדיל מתלונה, יש בה סממנים של מילוי בקשה, מסירת מידע הסברים וכו', לעומת זאת בתלונה קיימים מרכיבים של בירור, בדיקת תהליכים והנסיבות להיווצרותה).

דוח אינו כולל מספר מקרים בהם נשלחו תלונות למנהלים במועצה עם עותק לממונה על תלונות הציבור. בהתאם לחוק במצבים אלו התלונות נותרו למעקב ולא לטיפולו של הממונה על תלונות הציבור (אלא אם כן רואה הממונה לנכון שראוי שהוא יטפל).

התלונות שהתקבלו הועברו לקבלת התייחסות הגורם האחראי על הנושא במועצה.

במידת הצורך נערכו פגישות עם הגורמים הרלוונטיים במועצה על מנת להבין יותר טוב את הרקע לתלונה ולדון בדרכים לטיפול בתלונה.

מספר התלונות שטופלו בשנת 2018

תלונות שהתקבלו בשנים קודמות ותוצאות בירורן השתיים בשנת 2018

0

תלונות שהתקבלו בשנת 2018 ותוצאות בירורן השתיים בשנת 2018

3

סה"כ תלונות שטופלו בשנת 2018

3

הטיפול בתלונות

מספר תלונות

נושא התלונה

מוצדק

מוצדק חלקית

לא מוצדק

טיפול הופסק

טיפול לא הסתיים

סה"כ

באחוזים

גזברות

  1       1  
הנדסה   1       1  
וטרינר     1     1  

סה"כ

  2 1     3 100%