לתשלום לחצו כאן

 

 


בקשה לביטול הודעת תשלום קנס

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס מוגשת בהתאם להוראות סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.
ניתן להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום קנס מהעילות הקבועות בחוק בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס.

במסגרת הבקשה חשוב לפרט את העילות לביטול וחובה לצרף את המסמכים שלהלן:

  1. העתק הודעת תשלום הקנס;
  2. צילום ת"ז של המבקש;
  3. מסמכים המאמתים את הטענות בבקשה (ככל ויש).

הבקשה לביטול הודעת התשלום, על נספחיה, תומצא למועצה באחד מהערוצים שלהלן:

  1. מסירה ידנית לידי מחלקת הפיקוח העירוני;
  2. הגשה באתר המועצה בטופס מקוון בקישור הבא;
  3. משלוח בדוא"ל ישירות לידי התובעת העירונית: y-mishpati@bney-ayish.muni.il

בקשה להישפט

בקשה להישפט מוגשת בהתאם להוראת סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982.
אדם המבקש להישפט על העבירה בבית משפט, עליו להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס.
לשם כך יש למלא את טופס הבקשה להישפט הנמצא בספח המצורף להודעת תשלום הקנס.
ככל ותוך המועד האמור לא ישולם הקנס ולא תומצא למועצה בקשה להישפט, תחול החובה לשלם את הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק.

הבקשה להישפט, על נספחיה, תומצא למועצה באחד מהערוצים שלהלן:

  1. מסירה ידנית לידי מחלקת הפיקוח העירוני;

  2. הגשה באתר המועצה בטופס מקוון בקישור הבא
  3. משלוח בדוא"ל ישירות לידי התובעת העירונית: y-mishpati@bney-ayish.muni.il.