בהתאם להנחיית משרד הפנים ובהתאם לסמכויות המוקנות למועצה על פי דין, החל להיערך סקר מדידת נכסיםבתחום השיפוט של מועצה המקומית בני עייש.

המדידה באזורכם נעשית לצורך עדכון נתוני הארנונה ותבוצע ע"י מודדים מטעם חברת "מילגם", אשר יישאו תגי זיהוי. המודדים ימדדו את כל הנכסים במועצה כאשר המטרה הינה עדכון שטח הנכסים וסיווגם.

הנכם מתבקשים לשתף פעולה עם המודדים, העושים מלאכתם ע"פ החוק ובאישור המועצה , לאפשר למודדים המצוידים בייפוי כח מטעם המועצה להיכנס לנכס שבחזקתכם ולחצרות הצמודות, על מנת שיבצעו את מלאכתם נאמנה וביעילות המרבית.

בנכס אשר בעליו/מחזיקו מסרב, או מונע מדידה, תחוייב שומת הארנונה ע"פ מיטב השפיטה (הערכה), ובמידה והתושב ירצה מדידה מדויקת לאחר הערכה יחויב בעליו / מחזיקו בעלות המדידה על סך 351 ש"ח.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למוקד התיאומים בטלפון: 072-2755506

בכבוד רב,

מחלקת הגבייה