מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית
הזכות לבחור

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 1. בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף, רישיון נהיגה או תעודה צבאית – תעודת חוגר . פתקי הצבעה
 2. פתק ההצבעה למועצה הוא בצבע לבן ופתק ההצבעה לראש הרשות המקומית הוא בצבע צהוב

אופן ההצבעה:

 1. לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו לוועדת הקלפי, והיא מצאה את שמו רשוםברשימת הבוחרים, הבוחר יקבל ממנה שתי מעטפות הצבעה:
  אחת בצבע לבן - להצבעה למועצת הרשות.
  אחת בצבע צהוב - להצבעה לראש הרשות.
  הבוחר יכנס עם שתי המעטפות לתא ההצבעה ושם ימצא במדף מיוחד צרורות של פתקי הצבעה שונים;
  א. פתקי הצבעה לבנים - למועצת הרשות - עליהם מודפסות האותיות השונות של כל רשימותהמועמדים שאושרו;
  ב. פתקי הצבעה צהובים - של המועמדים השונים לראשות הרשות המקומית - עליהםמודפסים שמותיהם השונים, של כל מועמד בנפרד, כפי שאושר.
  על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקבל מאת ועדת הקלפי, פתק הצבעה לבן אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה לבנה ופתק הצבעה צהוב אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה צהובה.
  לאחר מכן יסגור את המעטפות, יצא מתא ההצבעה וישלשל את המעטפות הסגורות לתוך הקלפי, לעיני ועדת הקלפי, אשר תחזיר לו את התעודה המזהה.
  עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר, אשר יעזוב את חדר ועדת הקלפי.
 2. נא להיזהר ולא לשים לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב, לא לשים לתוך מעטפה צהובה פתק לבן ולא לשים פתקים משני צבעים לתוך מעטפה אחת.
 3. יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם פקיד הבחירות

2018.10.21

שירלי רייסין ששון
מנהלת בחירות בני עי"ש
מנהלת הבחירות למועצה המקומית בני עי"ש