חדשות

 • הקצבות לעמותות לשנת 2018
  לפרטים נוספים המועצה המקומית בני עי"ש מודיעה בזאת על קבלת בקשות לתמיכה לשנת 2018. על כל "מוסד ציבורי" הקיים ופועל בתחומי בני עי"ש ובכלל זה כל גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של תרבות, דת, תנועות נוער, שרות לאומי או מטרה אחרת המבקש לקבל תמיכה מהמועצה המקומית בני עי"ש לשנת 2018, עבור פעילות המתקיימת בתחומה, לנקוט בפעולות הבאות:
 • תמונה של לתשומת לב של כלל התושבים, להלן שינוי בהגשת בקשה לשנת 2018 להנחה בארנונה
  לתשומת לב של כלל התושבים, להלן שינוי בהגשת בקשה לשנת 2018 להנחה בארנונה
  לפרטים נוספים "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2018 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש 12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2017) ולא 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום.
 • אושר להחליף פחים
  לפרטים נוספים   תושבים יקרים!    הנני שמח להודיעכם כי המליאת המועצה, אושרה החלטה להחליף את פחי האשפה הישנים בחדשים וזאת בתמורה להשתתפות סמלית של 50 ש"ח (במקוםכ- 400ש"ח ), הפחם יסופקו עם אחריות ספק ל- 5 שנים. 
 • תמונה של פינוי הגזם והגרוטאות
  פינוי הגזם והגרוטאות
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! לאחרונה התקבלו פניות מתושבים הנוגעות ליום פינוי הגזם והגרוטאות. נשמח שתענו על שאלון סקר בנושא. למעבר לשאלון לחצו כאן
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109
 • תמונה של שינוי שעות קבלת קהל מחלקת הגביה החל ממאי 2018
  שינוי שעות קבלת קהל מחלקת הגביה החל ממאי 2018
  לפרטים נוספים שינוי שעות קבלת קהל מחלקת הגביה החל ממאי 2018   יום א'- 08:00-14:00   ימים ב'-ה' 08:00-13:00 יום ג אחה"צ 15:30-17:30  
 • תמונה של הודעה חשובה! התושבים נדרשים לשתף פעולה ולייבש מקווי [שלוליות] מים טיפול ביתושים
  הודעה חשובה! התושבים נדרשים לשתף פעולה ולייבש מקווי [שלוליות] מים טיפול ביתושים
  לפרטים נוספים  כמידי שנה עם בוא האביב והקיץ מתחילות דגירות יתושים במקווי מים עומדים. היתושים מהווים מטרד לתושבים .  

הרשם לניוזלטר

לתקנון ההצטרפות

טפסים

הוראה לחיוב חשבון -

לכבוד
מספר משלם
60860
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי מפעם לפעם כאמצעי מגנטי או רשימות ע"י מועצה מקומית בני-עי"ש כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2. ידוע לי/נו כי : א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולמועצה המקומית בני-עי"ש שתכנס לתוקף,יום עסקים אחד לאחר מתן הודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב,לא יותר מתשעים יום ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו, כי הפרטים שצוינו בכתב וההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/לנו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב ההרשאה זה,כל עוד מצב חשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
בספח המחובר לזה,קבלת הוראות ממני/מאיתנו
פרטי ההרשאה
1. סכום החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י המועצה המקומית בני-עי"ש עפ"י (העקרונות לקביעתם) עפ"י הסכם עם הלקוח
פרטי החיוב:
תדירות החיוב:
חתימה:
מקור זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק ועותק יימסר משלם.