בקשה להנחה מתשלום ארנונה לנזקק

הנחיות למילוי הטופס:

לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)

תוספת שנייה טופס 1 (תקנות 2 (1) - (8). 14-19)

פרטי המבקש (מי שמחזיק בנכס)
המען
במידה וכן מלא את פרטיו
מצב כלכלי (שכיר/עצמאי)
הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם
המבקש/ת
בן/בת זוג
שכיר - יצרף תלושי משכורת עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. מתגוררים - יש לרשום את כל הנפשות המתגוררות בנכס גם אם אין להם הכנסות. הכנסות - המחזיק יצרף אישורי הכנסה כנדרש להוכחות הזכאות. בקשות שיחסרו בהם אישורים לא יטופלו
מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף הקודם
אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא, (בפרטים שמולאו), יש לצרף תיעוד מתאים על קבלת תגמולים
סמנו V ליד "אני לא רובוט"