"; ?>

הוראה לחיוב חשבון -

לכבוד
מספר משלם
60860
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי מפעם לפעם כאמצעי מגנטי או רשימות ע"י מועצה מקומית בני-עי"ש כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2. ידוע לי/נו כי : א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולמועצה המקומית בני-עי"ש שתכנס לתוקף,יום עסקים אחד לאחר מתן הודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב,לא יותר מתשעים יום ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו, כי הפרטים שצוינו בכתב וההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/לנו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב ההרשאה זה,כל עוד מצב חשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
בספח המחובר לזה,קבלת הוראות ממני/מאיתנו
פרטי ההרשאה
1. סכום החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י המועצה המקומית בני-עי"ש עפ"י (העקרונות לקביעתם) עפ"י הסכם עם הלקוח
פרטי החיוב:
מקור זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק ועותק יימסר משלם.