שאלון אישי -

הנחיות למילוי הטופס:

את הטופס הנ"ל חובה להדפיס, לחתום ולהגיש בצירוף עם כל המסמכים הנדרשים ע"פ דרישות המכרז

מצב משפחתי
מין
רישום פלילי/משטרתי
2. פרטים על השכלה(נא לצרף תעודות)
השכלה יסודית/תיכונית
השכלה מקצועית
השכלה גבוהה-תואר ראשון
השכלה גבוהה-תואר שני/שלישי
3. פרטי שרות סדיר בצה"ל/ שירות לאומי
שירות סדיר בצה"ל או שירות לאומי
4. פרטי קורסים והשתלמויות
5. פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת
6. קרובי משפחה המועסקים במועצה או מכהנים כחברי מועצה
.
7. אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה מלאים ונכונים
אני מצ"ב קורות חיים ואת המסמכים הבאים:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"