"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

הקלטה ישיבת מועצה 11/2017

                                                                  תמלול הקלטה

ההקלטה סומנה כ-קול 010_sd

התחלת הקלטה

00:00:00

דובר:               ישיבה לא מן המניין, לאחר הפסקה של רבע שעה הצטרף אלינו חבר מועצה אליאסף שער.

דובר 2:             בוא תגיד מי נמצא עכשיו, תגיד את השמות.

דובר:               כפיר נמצא, אליאסף שער, אריה, חיים, חפצי, דר' דוד נטיס, פרוטוקול ישיבה, ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 11-2017 אשר התקיימה ביום ראשון ה' אלול תשע"ז. על סדר היום בישיבה שלא מן המניין דוח ביקורת פנים של מבקרת המועצה לשנת 2015, דיון ואישור ההמלצות.

דובר 2:             בבקשה שרה.

שרה:                קודם כל כך, הדוח דן בשני נושאים עיקריים. אחד זה בבית הכנסת תפארת ישראל והשני זה בתלונות שהוגשו למבקר המדינה... אל נציב התלונות שזה גוף נסמך כזה למבקר המדינה. לגבי הדוח של בית הכנסת תפארת ישראל אני מבקשת שאסף...

דובר 3:             בהצבעה או בשמיעה גם.

דובר 4:             למה? יש פה הצבעה גם?

דובר 3:             אני מכבד את דברייך.

דובר 4:             מה? מה? על מה יש?

שרה:                לא יהיה זה.

דובר 4:             לא הבנתי, במה יש הצבעה בסוף? הלאה, אפשר את  הדוח?

שרה:                כן.

דובר 4:             אה, בסדר.

שרה:                את ההמלצות שלו... בסדר? את ההמלצות של וועדת הפיתוח. אוקיי. אז הדוח בדק את האם היו חריגות בבניה של בית הכנסת תפארת ישראל.

דובר 4:             לא.

שרה:                מה?

דובר 4:             לא היו.

שרה:                לא היו.

דובר 4:             אני יודע, כי הוא קיבל טופס ארבע, היום הוא קיבל(לא ברור)

שרה:                נכון. אז בסדר, אבל היו...

דובר 4:             טענות.

שרה:                היו טענות שהיו, בסדר אבל בואו... תראה איך (צוחקת) זהו, אז היו טענות שיש חריגה ושהייתה פלישה לשטח הציבורי. בדקתי את זה ובדק את זה עם הגורמים המקצועיים, עם מהנדס המועצה, עם המפקח של זמורה והייתי בזמורה וראיתי פה תוכניות וקיבלתי את כל הטפסים הרלוונטיים ואת היתר הבניה, והסתבר שלמרות שזה לכאורה נראה שזה לא תקין והמדרגות מגיעות עד השטח הציבורי, ואולי אפילו גולשות לשטח הציבורי, יש לזה אישור של זמורה. ולכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שיש פה חריגה או שיש פה בעיה, זהו, בזה נגמר...

דובר 4:             אז אני אוסיף משהו, זה לא מענייננו בעניין זמורה, היא וועדה מרחבית נפרדת, היא זו שקובעת מה מותר, מה אסור, גם בעניין הבתים הפנימיים של בני עייש. אני לא יודע מה היה, אם קיבלו טופס ארבע וקיבלו אישור אז נגמר הסיפור.

שרה:                אוקיי.

דובר 4:             ואם הוא חרג, אז הוא ייתן את הדין בזמורה. זמורה מועצה, ה המועצה שלכם? יש לנו מחלקה כזאת שמטפלת בזה?

שרה:                לא, יש לנו, לא. קודם כל אני לא מקבלת את דבריך, מפני שהוא חבר מועצה ואנחנו מאוד רוצים שחברי המועצה שלנו...

דובר 4:             אה, בגלל שהוא חבר מועצה – מקובל עליכם.

שרה:                יהיו אנשים שאין להם עניינים עם החוק.

דובר 4:             אבל בעניין אנשים פרטיים אין קשר אם יש בעיה...

שרה:                אבל  אנחנו מדברים על חבר מועצה, נכון?

דובר 4:             בסדר גמור, בסדר.

שרה:                שיש לו, שקיבל גם חלק גדול מהמימון של בית הכנסת מהמועצה, או המועצה כצינור למימון. והוא צריך לעמוד בכל הקריטריונים ולהיות במנהל תקין. הוא נבדק ונגמר העניין. בסדר?

דובר:               אוקיי. תודה.

שרה:                אוקיי. זהו. עכשיו, הייתה תלונה למבקר המדינה על חניה בלתי... על חניה של אוטובוס שנעשו בה, שלא נעשה בה שימוש נכוון, גם זה הוסדר, נמחקו כל הסימונים ולשביעות רצונו של מבקר המדינה ובזה נגמר.

דובר 4:             כן, אבל פה הייתי מבקש לציין שיש עוד הרבה חניות מסומנות פה ובאמת צריך לבקר אותן. אנשים ששמים פה סתם חניות, מלא, לא אחת. כל אחד עושה בשטח שלו.

שרה:                אבל תראה...

דובר 4:             כמו החניה הזאת שצילמתי, אותו דבר, ראיתי.

שרה:                זאת הייתה תלונה וטיפלתי בתלונה.

דובר 4:             אז אני מבקש שהמועצה תטפל בעוד הרבה חניות שאנשים על דעת עצמם מסמנים על הכביש, אני מאמין שראיתם. מסמנים אנשים על הכביש, כאילו זה חניה פרטית.

שרה:                לא יודעת. אני לא...

דובר 4:             אין חניות בבני עייש בטאבו לאף אחד, גם לא ב.... (לא ברור) אין חניות בטאבו. היו שוטרים שביקשו (לא ברור) בטאבו, תביאו לנו את... בטאבו לאף אחד אין.

שרה:                בסדר.

דובר 4:             ופתאום עלינו...

שרה:                זה בסדר היום, תדבר על זה, תפנה למנכ"ל, תעשה מה שאתה רוצה.

דובר 4:             איפה?

דובר 3:             ליד הבית שלי.

דובר 4:             אין, יש לו חניה? כל הכבוד.

דובר 3:             יש לו בטאבו.

שרה:                אוקיי. בסדר, גמרנו, זה לא שייך לדוח הביקורת שלי.

דובר 3:             זה תוכנית בתכנון, מה זאת אומרת...

שרה:                זה בצינורות אחרים, במקומות אחרים...

דובר 4:             לא, רק אני צילמתי ש...

שרה:                בסדר לא...

(מדברים יחד)

דובר 4:             חייב שם לצלם... את כל ה...

שרה:                לא שייך לדוח הביקורת. אני דנתי בתלונה שהוגשה והיה צריך לבדוק את הבעיה לשביעות רצונות של מבקר המדינה, זה הכל.

דובר 2:             תודה רבה שרה, הבהרת את העניין, הכל בסדר, תמה הישיבה.

שרה:                תודה רבה.

דובר:               רגע הצבעה.

דובר 2:             הצבעה.

שרה:                נכון, צריך  להצביע.

דובר:               כן, מי בעד אישור הדוח?

דובר 2:             כולם.

דובר:               אריה, דוד, כפיר...

דובר 3:             תודה רבה לחבר'ה וועדת הביקורת...

דובר:               חיים.

שרה:                שזה אתה, כן? זה היושב ראש.

דובר:               תנעל את הישיבה.

דובר 4:             אפשר להגיד משהו?

דובר 2:             הישיבה הסתיימה, תודה.

דובר 4:             אפשר להגיד משהו אחרון זה?

דובר:               אליאסף.

דובר 4:             אני יכול להעביר לך את זה, שלחתי את ז ה במייל. האם אתם יכולים לחתום לי עלז ה רק שהתקבל?

סוף הקלטה