"; ?>

חדשות

 • תמונה של חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  חוק העזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  הודעה בדבר התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  שעות קבלת קהל ב מח' החינוך החל מספטמבר 2019
  יום ג' בשעות  16:00-18:00 עם הרשמה מראש בלבד אצל מזכירת המחלקה   קרא עוד >>
 • תמונה של שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה
  לפרטים נוספים תושבים יקרים! להלן שינויים בהסדרי התנועה בישוב כפי שאושרו בוועדת תנועה מיום 10.3.19 : קרא עוד >>
 • תמונה של נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  נוהל קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  פר"ח: פעילות חברתית מזמינה את הסטודנטים
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • תמונה של הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים לתביעות נזיקין
  לפרטים נוספים קרא עוד >>
 • הקמת חניון משאיות "אופק"
  •בימים האחרונים החלו עבודות הנדסיות ופיתוח תשתית בחניון המשאיות ממערב לבית הספר 'אופק',        עבודות אלו יימשכו מספר שבועות, בתקופה זו השטח הינו אתר בנייה מסוכן! •מבחינה בטחונית הונחה מערך אבטחת מוסדות החינוך לתת תיעדוף למקום המדובר, תוך שיתוף פעולה עם משטרת ישראל וגורמי הרשות המקומית. •הסגל החינוכי והמקצועי בבית הספר קיבל דגשים להפרדה בין פעילות ילדים (בדגש על הפסקות)      לבין פעילויות קבלניות כפי שמתחייב על-ידי חוזר מנכ"ל, משרד החינוך. •אנו מבקשים מהציבור הרחב בכלל והורי ילדי בית הספר 'אופק' בפרטלמנוע מעבר של ילדים ואזרחים באיזור בו מתבצעות עבודות בנייה ותנועה של רכבים הנדסיים וכדומה. •אנו מזכירים כי גם בשעות שלאחר פעילות (ערב, לילה, סופי שבוע) – אין להיכנס לאתרי בנייה,        מדובר בסכנת חיים! •בדרך היורדת מאולם הספורט למגרש החניה קיים שער ירוק שעד עתה היה פתוח לרווחה:      שער זה ייסגר בימים הקרובים כך שהמעבר ממגרש המשאיות לבית הספר יהיה חסום.   ת ו ד ה   ר ב ה   ע ל   ש י ת ו ף   ה פ ע ו ל ה!   בברכה,   קב"ט המועצה קרא עוד >>
 • חדש ! קטלוג ספריית בני-עי"ש כעת באינטרנט
  לפרטים נוספים לפרטים נוספים והנחיות בקרו בדף הספריה קרא עוד >>
 • תמונה של למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  למועצת בני עי"ש דרושות סייעות
  לפרטים נוספים   למועצת בני עי"ש דרושות סייעות עם נסיון ורקע בחינוך. לפרטים ניתן לפנות למחלקת חינוך בטל' 08-8595109 קרא עוד >>
 • תמונה של להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  להלן שינוי בהגשת בקשה להנחה בארנונה החל משנת 2018
  לפרטים נוספים   "בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להגשת בקשה למבחן הכנסה לשנת 2019 (ראה קובץ תקנות 7765 מיום 19.1.17), על המבקש להגיש:  12 תלושי שכר (דהיינו ינואר עד דצמבר 2018) או 3 חודשים אחרונים כפי שהיה עד היום (דהיינו אוקטובר נובמבר דצמבר 2018).. לחילופין ניתן להציג תלוש דצמבר 2018 ובתנאי שמופיע בו סכום מצטבר שנתי וחודשי עבודה, תדפיסי בנק יש הגיש 3 חודשים אחרונים. במידה והמבקש לא עבד מלא במהלך השנה עליו להגיש אישורי אבטלה ותדפיסי בנק לחודשים המבוקשים"   קרא עוד >>

הרשם לניוזלטר

מודעה בדבר קולות פסולים

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 


מודעה בדבר קולות פסולים
בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה – 1965(סע' 44 לכללי הבחירות ביו"ש(, מובא להלן לידיעת הצבור תוכן סעיף 63 לחוק
האמור )סע' 72 לכללי הבחירות ביו"ש(:
"קולות פסולים 63.אלה יהיו קולות פסולים -
)1 )פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50( ב(, במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא
סופקה בידי מנהל הבחירות ;"
הערה 1 : בהתאם לסמכותי לפי סעיף 50(ב(, קבעתי כי כל מעטפת
הצבעה חייבת לשאת כסימן את חותמת המפקחת הארצית על
הבחירות שתוטבע על המעטפה.
)2 )פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע ;
)3 )מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה ;
)4 )מעטפות הצבעה של בוחר לפי פרק ח' אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר הבחירות.
)5 )מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות ;
)6 )מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות - פסולים שני הקולות ;
)7 )מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד ; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים
אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון ;
)8 )פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע ;
)9 )פתק ריק שאין עליו ולא כלום ;
)10 )פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה ;
)11 )פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;
)12( )א( פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61( ג(;
)ב( נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות )1 )עד )11 ,)ואולם
הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם
ייפסלו."
הערה 2 :פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם
לדוגמא שאושרה על ידי.
פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא
פתק פסול.
דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות
בזה בהודעה נפרדת
בהתאם לסעיף 61(ג(, במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי
ותו לא ; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.
הסבר : פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.
פסקה 12(ב( לעיל קובעת כי רק פתק אחד בכתב
יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו
פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם – יתר
הפתקים פסולים.
בהתאם לסעיף 7(ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה – 1975 ,חל סעיף 63 הנ"ל גם על הבחירות לראש הרשות.
מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 7(ג( לחוק המוסיף על הוראות סעיף 63 הנ"ל:
7( .ג( על פתק ההצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו ההוראות אלה :
)2 )הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא ; לפי דוגמא שאישר מנהל הבחירות.
)5 )פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;
)6 )פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;
)7 )פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;
)8)נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה - הקול פסול ;
)9 )נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה - פסולים שני הקולות ;
2018.10.21

 


שירלי רייסין ששון
מנהלת בחירות בני עי"ש
מנהלת הבחירות למועצה המקומית בני עי"ש