"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

‏ב"ה, יא' אלול, תשע"ט                                                                                

   ‏11 בספטמבר 2019

 

-1-

פרוטוקול ישיבתמועצה מן המנין מס' 13 אשר התקיימה ביום רביעי, יא' אלול תשע"ט, 11.9.2019 בשעה 19:30 בלשכת ראה"מ

נוכחים:

מר אריה גארלה, ראש המועצה

ד"ר סמיון שוורץ, ס' ראש המועצה

מר עזרי אשר, חבר מועצה

גב' אסיה סק, חברת מועצה

מר חיים טירן-זנדני, חבר מועצה

מר ברוך אברהם, חבר מועצה

לא נוכחים:

ד"ר דוד נטיס, חבר מועצה (הודיע שלא יגיע)

גב' תמר דנין, חברת מועצה

מר עדי אביבי, חבר מועצה

 

משתתפים:

גב' אורנה דוידאי, מנכ"לית המועצה

מר אופיר קלברמן,רו"ח, גזבר המועצה

 

לא משתתפים:

עו"ד מאיר בן דוד , יועמ"ש למועצה

רו"ח שרה שניר, מבקרת המועצה

 

על סדר היום:

    הפנים-מענקי פיתוח 2019.

 

    הפנים-מענקי פיתוח 2019.

 

    מקורות מימון: משרד הפנים- מענקי פיתוח 2019

 

-2-

 

סעיף 1:  אישור פרוטוקולים מס' 11,12 מיום: 12.8.2019 .

 

פרוטוקולים מס' 11,12 מיום: 12.8.2019- אושרו פה אחד

 

***חבר המועצה עזרי אשר עזב את הישיבה.

 

סעיף 2:  אישור תב"ר מס' 644 -פיתוח מערכות מידע. סכום התב"ר: 50,000 ₪. מקורות מימון:   

               משרדי הפנים-מענקי פיתוח 2019.

 

תב"ר מס' 644 -פיתוח מערכות מידע. סכום התב"ר: 50,000 ₪. מקורות מימון:

משרדי הפנים-מענקי פיתוח 2019-אושר פה אחד (ללא עזרי אשר)

 

***חבר המועצה עזרי אשר חזר לישיבה

 

 

סעיף 3: אישור תב"ר מס' 645 – הכנת חוקי עזר. סכום התב"ר: 60,000 ₪. מקורות מימון: משרד  

              הפנים-מענקי פיתוח 2019.

 

תב"ר מס' 645 – הכנת חוקי עזר. סכום התב"ר: 60,000 ₪. מקורות מימון: משרד

הפנים-מענקי פיתוח 2019- אושר פה אחד

 

סעיף 4 : אישור תב"ר מס' 646 – תיקון ליקוי בטיחות במוסדות חינוך. סכום התב"ר: 100,000   

               ₪ מקורות מימון: משרד הפנים- מענקי פיתוח 2019 .

 

תב"ר מס' 646 – תיקון ליקוי בטיחות במוסדות חינוך. סכום התב"ר: 100,000

₪ מקורות מימון: משרד הפנים- מענקי פיתוח 2019- אושר פה אחד

 

 

סעיף 5: . אישור הגדלת חח"ד ב -2.5% בסה"כ: 880 אלש"ח:

הגדלת חח"ד ב -2.5% בסה"כ: 880 אלש"ח- אושר פה אחד

 

 

סעיף 6 :. אישור תוכנית חומש- פרוייקטים מפעל הפיס ע"ס: 2,500,000 ₪ .

 

מס'

שם הפרוייקט

המבוקש

שנת 2019

שנת 2020

שנת 2021

שנת 2022

שנת 2023

סה"כ

אישור הפרוייקט

לשנת 2019

 

בניה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בינוי אולם ספורט חדש

500,000

 

 

 

 

500,000

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ מועדון קשישים מבנה פיס

65,000

 

 

 

 

65,000

אושר פה אחד

 

 

ציוד וריהוט מועדון קשישים מבנה פיס

20,000

 

 

 

 

20,000

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ בי"ס אופק

300,000

 

 

 

 

300,000

 

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ בי"ס אופק (הגדלה)

90,333

 

 

 

 

90,333

אושר פה אחד

 

 

 

-3-

 

מס'

שם הפרוייקט

המבוקש

שנת 2019

שנת 2020

שנת 2021

שנת 2022

שנת 2023

סה"כ

אישור הפרוייקט

לשנת 2019

 

בניה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטיידות בי"ס אופק

25,000

 

 

 

 

25,000

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ ספריה ציבורית-מבנה פיס

255,000

 

 

 

 

255,000

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ בי"ס אפרתי

160,000

 

 

 

 

160,000

אושר פה אחד

 

 

הצטיידות בי"ס אפרתי

60,000

 

 

 

 

60,000

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ אולם בי"ס אפרתי-מבנה פיס

142,000

 

 

 

 

142,000

אושר פה אחד

 

 

פיס ירוק-גנים ציבוריים ברחבי המועצה

175,000

 

 

 

 

175,000

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ 4 גנ"י- 40,000 לכל גן

160,000

 

 

 

 

160,000

אושר פה אחד

 

 

הצטיידות גני ילדים

87,667

 

 

 

 

87,667

 

אושר פה אחד

 

 

שיפוץ מועדון נוער-מבנה פיס

65,000

 

 

 

 

65,000

אושר פה אחד

 

 

הצטיידות מועדון נוער—מבנה פיס

20,000

 

 

 

 

20,000

אושר פה אחד

 

 

פיז מושלם פלוס- נוער וצעירים-תוכנית הדרכה וליווי בחינוך הבלתי פורמלי

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

375,000

אושר פה אחד

 

 

סה"כ:

 

2,200,000

75,000

75,000

75,000

75,000

2,500,000

 

 

תוכנית חומש- פרוייקטים מפעל הפיס ע"ס: 2,500,000 ₪ - אושרה פה אחד

 

 

-4-

 

סעיף 7: אישור המועצה לביטול הליך סעיף 77-78 -שכ' גני טל.

 

 

ביטול הליך סעיף 77-78 -שכ' גני טל- אושר פה אחד

 

סעיף 8: אישור תבחינים למתן תמיכות לשנים 2019,2020 .

 

תבחינים למתן תמיכות לשנים 2019,2020 – אושרו פה אחד

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמה:

אורנה דוידאי

מנכ"לית המועצה

 

אני מאשר,

 

אריה גארלה

ראש המועצה