"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

הסבר על התוכנית

תכנית מתאר כוללנית בני עי"ש

מינהל התכנון במשרד האוצר ביחד עם מועצה מקומית בני עי"ש מקדמים בימים אלה את הכנתה של תכנית מתאר מקומית כוללנית חדשה ליישוב בני עי"ש.

מהי תכנית מתאר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית היא תכנית פיזית אשר מתווה את מסגרת הפיתוח של הישוב בעשרות השנים הבאות. התכנית מתייחסת למגוון רחב של תחומים וקובעת בין השאר, אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים;  אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות והנחיות לפיתוח בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים. התכנית קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות אך לא תכלול הנחיות למגרשים ספציפיים ולא תאפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה. לאחר אישורה, תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחותה של בני עי"ש לטווח ארוך.

אישור התכנית יאפשר למועצה  המקומית לתכנן את צעדיה מראש לטווח הזמן הקצר והארוך, בתכניות אב נושאיות בתחומים שונים כגון תחבורה, תשתיות, כלכלה אורבנית, שטחים פתוחים ומוסדות ציבור. 

מה שייקבע בתכנית עתיד להשפיע על כל אחד מהתושבים. מכאן חשיבותה. 

מה ההבדל בין תכנית המתאר הכוללנית לתכניות אחרות?

תכנית המתאר ליישוב כפופה לתכניות גדולות יותר (של המרחב או של כל המדינה) שנמצאות "מעליה", כגון תכניות מתאר מחוזיות וארציות . מצד שני, "מתחת" לתכנית המתאר הכוללנית יש תכניות קטנות יותר המפרטות אותה וקובעות מה יקרה באזורים  מצומצמים, תכניות אלו תהינה כפופות לתכנית המתאר.

לתכנית המתאר הכוללנית יתרונות רבים, ברמה היישובית וכן ברמה האישית, לכל אחת ואחד מהתושבים: על פי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, ועדה מקומית מוסמכת בעלת תכנית מתאר כוללנית מאושרת מקבלת סמכות תכנון מורחבות לאשר תכניות, שעד כה היו בסמכותה של הוועדה המחוזית (בכפוף להגבלות מסוימות), מהלך שיביא לזירוז וקיצור משמעותי מאוד בהליכים תכנוניים ויאפשר גמישות תכנונית רבה יותר.

מי מכין את התכנית?

את התכנית מכין צוות רב תחומי של מתכננים ויועצים בהם עוסקת תכנית המתאר (כאמור: תכנון אדריכלי, תחבורה, שטחים פתוחים, שטחי ציבור, סביבה, כלכלה, שיתוף הציבור, תשתיות ועוד). בראש ועדת ההיגוי הבינמשרדית עומדת מטעם מנהל התכנון אדריכלית עדי לוסקי-שיבולי ובראש צוות התכנון עומדת אדריכלית דורית שפינט, שותפה במשרד גורדון אדריכלים בע"מ. מטעם המועצה המקומית, אחראי על הובלת התכנית עוזר ראש המועצה, מר ששון מצרפי.

מהו הליך שיתוף הציבור 

שיתוף ציבור מהווה חלק אינטגראלי בהכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה, זאת כחלק מתפיסה תכנונית משתפת הרואה בתושבי המועצה ובבעלי עניין שונים חלק חשוב מתהליך התכנון. שיתוף הציבור יסייע לצוות התכנון לגבש תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים והרשות המקומית.

המנגנונים העיקריים לשיתוף בעלי עניין יהיו כדלקמן: יידוע הציבור באמצעות אתר אינטרנט רשותי,  מפגשי ציבור רחבים וקבוצות מיקוד. כמו כן, ניתן לפנות לענת ברקאי-נבו, יועצת שיתוף הציבור בכל שאלה בנושא בדוא"ל: anatbnevopp@gmail.com