אודות הגזברות

הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו נבנה תקציב המועצה, ומנוהלים המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.
למחלקת הגזברות כפופות מחלקת הגביה, והנהלת החשבונות.

מחלקת הגזברות אחראית ל:

  • הכנת התקציב השנתי הרגיל ותקציב הפיתוח (תב"ר), ניהולם ועדכונם בהתאם למקורות המימון
  • קשר עם משרדי ממשלה וגורמים מתקצבים שונים
  • איתור וייזום מקורות מימון לתקציב הרגיל ולתקציב הפיתוח
  • יעוץ כלכלי להנהלת הרשות וליחידותיה o ריכוז, ניהול ובקרה על הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות הרשות
  • כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאים כספיים
  • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
  • ניהול וביצוע תחום השכר במועצה
  • טיפול בביטוחי המועצה

פרטי יצירת קשר

אילן עמרם
גזבר המועצה

מזל כפרי
מזכירת גזבר

אירית דנינו
תברי"ם

חיה נגר
מנהלת חשבונות

לחצו כאן למידע בנושא הנחה בארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה 

הודעה בדבר תיקון שיעור ההנחה בארנונה

הודעה בדבר סקר נכסים למדידות